Slovník pojmů 

Kabelová pokládka

Mechanizovaná kabelová pokládka pomocí zatahovacích zařízení - navijáků má především zvýšit objemy pokládaných kabelů bez vynaložení vysoké fyzické zátěže pracovníků. V případě, že se jedná o trasy do 100m není mechanická pokládka rentabilní a je v těchto případech uvažována pokládka ruční.

Mechanické pokládka se provádí od 100 - 1000 m kabelových délek, kde lze ušetřit především pracovní sílu a s tím spojenou velkou fyzickou zátěž na jednotlivce.

U mechanické pokládky je nejdůležitější příprava trasy. Správné vyhodnocení, kde postavit zatahovací stroj a kde kabelový buben. Podle náročnosti a délky trasy použít kabelový podavač nebo kabelové podavače je-li to nutné pro snížení tažné síly. Dodržet výslednou tažnou sílu danou výrobcem kabelů. V případě požadavku investora použít záznamové zařízení s vyhodnocením průběhu zatahovaného kabelu.

Nedílnou součástí celé přípravy je i použití vhodných a nepoškozených kabelových válečků v celé trase včetně průchodů chráničkou a jejich řádného přikotvení.

Kalibrace ochranných trubek

(zařízení RKV 40)

Kalibrovací zařízení se používá ke kontrole průchodnosti, těsnosti a dodržení poloměrů při instalaci chráničky.Dodržení těchto třech základních parametrů má podstatný vliv na následné zafukování optických kabelů ale i mikrotrubiček.

Zafukování optických mikrokabelů a svazků vláken do mikrotrubiček

(zařízení Microjet EM-25, Microjet PRM - 196, Ultimaz V20)

Zafukování optických mikrokabelů o vnějších průměrech až do 8 mm a svazků optických vláken o vnějším průměru 0,8 až cca 1,65 mm do mikrotrubiček se řídí stejným principem jako při zafukování optických kabelů do ochranných trubek.

Příslušné mikrotrubičky jsou obvykle
3/2,1 mm a 5/3,5 mm pro zafukování svazků vláken,
7/5,5 mm pro zafukování mikrokabelů o průměru do cca 3,9 mm,
10/8 mm pro zafukování mikrokabelů do průměru cca 6,5 mm,
12/10 mm pro zafukování mikrokabelů do průměru cca 8 mm,
Používají se i silnostěnné mikrotrubičky, které se obvykle kladou přímo do země, protože jsou opatřeny dostatečnou vrstvou HDPE, která zajišťuje jejich mechanickou odolnost.
Jedná se o mikrotrubičky 14/10 mm, 12/8 mm, 10/6 mm, 7/3,5 mm.

Při dodržení správného technologického postupu lze do mikrotrubiček zafouknout optické mikrokabely a svazky optických vláken v délkách více jak 1500 m.

Trasa nemusí být přímá, protože její zakřivení mají na výkon MICROJETU jen malý vliv. Omezení instalované délky je mnohem menší, než při ostatních instalačních metodách.

Pro kratší instalační délky nebo při začátku instalace lze MICROJET použít bez přívodu vzduchu do mikrotrubičky.

Technologie mikrotrubičkování pro instalaci optických tras a sítí

Zafukování mikrotrubiček do ochranných trubek

(zařízení Superjet - Bundle jetting kit MD kombinace pásu)

Ochranná trubka (HDPE, LSPE, HFFR atp.) tvoří v podstatě kabelovod pro instalaci optického kabelu nebo mikrotrubiček.
Zafukování volného svazku mikrotrubiček do ochranných trubek se realizuje pomocí zařízení SuperJet. Toto zařízení umožňuje zafouknutí mikrotrubiček v různých konfiguracích.
V případě již nainstalované chráničky např. 40/33 lze následně zafouknout mikrotrubičky o průměru7x7 mm, 10x7 mm nebo 5 x 10 mm.

Nespornou výhodou této technologie je možnost zřízení dalších samostatných optických tras maximálním využitím stávajících úložných systémů. Výhody této technologie jsou možnosti bezproblémových odbočení z páteřní trasy za použití Y-konektorů a T-konektorů.

Zatím neobsazené mikrotrubičky jsou rezervou pro jejich další využití v budoucnu pro vlastní optické trasy, pro jejich pronájem či prodej jiným investorům atp.

Toto řešení nabízí stát vlastníkem samostatného optického mikrokabelu a ne pouze několika vláken v optickém kabelu sdíleném více zákazníky.

S pomocí technologie mikrotrubičkování je možné připojit jak koncové zákazníky tak pokračovat páteřní trasou v jedné ochranné trubce. Tím tato technologie minimalizuje nutnost vkládání do trasy kabelové komory s odbočnými kabelovými spojkami.

Tato technologie umožňuje postupnou výstavbu optických tras (a tím i rozložení celkových nákladů do delšího období) - do tras je možné přifukovat další mikrokabely nebo svazky vláken až v okamžiku jejich potřeby a je rovněž možné pružně měnit konfiguraci sítě (vhodným přepojením mikrotrubiček před zafouknutím nových mikrokabelů).

Při spojování, odbočování a ukončování mikrotrubiček se používají spojky, koncovky a záslepky mikrotrubiček, dále se používají těsnění ochranných trubek, odbočné Y-konektory a T-konektory, klasické optické kabelové spojky, optické rozváděče, apod. Každý projekt lze uzpůsobit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Přifukování mikrotrubiček ke stávajícím optickým kabelům

Při potřebě zvýšit kapacitu stávající optické trasy je možné ke standardnímu optickému kabelu, již nainstalovaného v chráničce, přifouknout až dvě mikrotrubičky (ve výjimečných případech tři). Následně lze do každé z těchto mikrotrubiček zafouknout optický mikrokabel.

Tuto technologii lze s výhodou využít i při výstavbě nově optické trasy

Zafukování optických kabelů do ochranných trubek

(zařízení Minijet P400, Cablejet, Superjet)

Technologie zafukování umožňuje instalaci optických kabelů o vnějším průměru 6,5 až 32 mm do vhodných ochranných plastových trubek (např.25/20,4; 32/27; 40/33; 50/40,8 mm atp.) pomocí velkého množství vzduchu 10 - 12 m3 při tlaku až 12 Barů, do ochranné trubky. Díky vytvořenému laminárnímu proudění vzduchu v trubce a přídavného mechanického posunu kabelu směrem do trubky je optický kabel nadnášen a posunován vpřed.

Při správně dodrženém technologickém postupu lze do trubek zafouknout optické kabely ve velkých délkách, např. 1000 - 2000 m, často i větších.

Velkou výhodou této metody je, že kabely se instalují velmi šetrně (bez tažné síly), lze je instalovat přímo i přes několik kabelových komor a v plných výrobních délkách (např. 6000 m) bez nutnosti jejich přerušení a následného spojkování (zafukování po instalačních úsecích s vysmyčkováním kabelu před jeho zafukováním do následujícího úseku).

Další technologií pro instalaci optických kabelů je zaplavování, kde je místo vzduchu použita voda u stejných zafukovacích zařízeních. Zafouknuté délky s jedním zařízením lze dosáhnout více jak 6000 m.

Instalace druhého nebo třetího kabelu do chráničky lze dosáhnout při použití Y konektoru a odpovídajícího průměru nainstalované chráničky.Do chráničky s průměrem 40 mm lze zafouknout dva kabely a s průměrem 50 mm tři kabely.

V případě potřeby výměny stávajícího optického kabelu za kabel nový je možné starý kabel vyfouknout a nový zafouknout nebo nový kabel spojit pomocí kabelové punčochy s kabelem starým a při vyfukování starého kabelu současně instalovat kabel nový.

Optické kabely

Optické kabely, tj. kabely s optickými vlákny, mají nezastupitelnou roli při výstavbě optických sítí, a to jak telekomunikačních sítí transportních, metropolitních (MAN), lokálních (LAN), přístupových, ale i sítí kabelových televizí, sítí počítačových, strukturovaných kabeláží, kamerových a zabezpečovacích systémů atd.

Optické kabely jsou snadno zranitelné, a proto se téměř bezvýhradně instalují do vhodných chrániček, např. do plastových ochranných trubek (HDPE, LSPE, HFFR apod.).

Optická vlákna

Optická vlákna jsou skleněná nebo plastová a využívají se pro přenos signálů prostřednictvím světelného záření, šířícím se vláknem. Skleněná optická vlákna (jednovidová, mnohovidová) se v oblasti elektronických komunikací mohou využívat pro širokopásmové přenosy, vysokými rychlostmi a na dlouhé vzdálenosti.

Oproti metalickým vedením mají komunikační optická vlákna mnohonásobně nižší měrný útlum, mnohořádově širší přenosové pásmo, na rozdíl od nich jsou imunní proti vnějším elektromagnetickým rušením (atmosférickým, průmyslovým), proti přeslechům mezi vlákny, mají větší provozní spolehlivost atd.